Nói về Ba Cõi
Phật Tử Bùi Đức Huề biên soạn

 

Nam mô A Di Đà Phật.

Thế giới Sa Bà có Ba Cõi-Tam giới. Một là Cõi Tham Muốn. Hai là Cõi Sắc Thân. Ba là Cõi Không Có Sắc Thân.

Cõi Tham Muốn.

Cõi Tham Muốn là Cõi chúng sinh ở đó còn có Tham muốn, có gia đình cha mẹ vợ chồng con cháu, có thân hình, có ăn uống ngủ nghỉ, tiền tài danh lợi. Tất cả chúng sinh Cõi này đều mưu cầu danh vọng tiền tài vật chất cho bản thân. Cõi Tham muốn có sáu Trời, Người Địa Ngục, Súc sinh và Quỷ Đói. Chúng sinh trong Cõi Tham Muốn này đều có Năm Uẩn tạo thành thân thể vật chất. Thế giới vật chất bao trùm từ sáu Đạo đến các Trời đều thuộc Cõi Tham muốn này.

Cõi Tham Muốn có.

Bốn Thiên hạ: Diêm Phù Đề, Cồ Da Ni, Phất Bà Đề, Uất Đan Việt.

Trời A Tu La ở giữa Diêm Phù Đề và Trời bốn Vua Trời. Có Vua Bà Trĩ A Tu La, Vua Kiếp La Khiên Đà A Tu La, Vua Tì Ma Chất Đa La A Tu La, Vua La Hầu A Tu La. Cùng với rất nhiều trăm nghìn quyến thuộc. Là các Binh lính thường ở núi và đáy biển bọc quanh triền núi Tu Di, bên dưới Trời bốn Vua Trời.

Trời bốn Vua Trời ở tầng thứ nhất. Có Vua Trời Đề Đầu Lại Tra hay là Vua Trời Trì Quốc ở phương Đông. Vua Trời Tì Lưu Lặc Xoa hay là Vua Trời Tăng Trưởng ở phương Nam. Vua Trời Tì Lưu Bác Xoa hay là Vua Trời Quảng Mục ở phương Tây. Vua Trời Tì Sa Môn hay là Vua Trời Đa Văn hoặc là Vua Trời Thác Tháp ở phương Bắc. Cùng với rất nhiều trăm nghìn quyến thuộc.

Trời Đao Lợi ở tầng thứ hai. Có Ngọc Hoàng Đế Thích hay là Thích Đề Hoàn Nhân. Còn có Vua Trời Phổ Xưng Mãn. Vua Trời Kế Mục. Vua Trời Bảo Quang Xưng. Vua Trời Lạc Hỉ. Vua Trời Lạc Niệm. Vua Trời Thắng Âm. Vua Trời Tịnh Hoa. Cùng với rất nhiều trăm nghìn quyến thuộc.

Trời Dạ Ma ở tầng thứ ba. Có Vua Trời Thiện Thời. Vua Trời Vô Tận Trí. Vua Trời Diệu Thiện Hóa. Vua Trời Lạc Nhạo Diệm. Vua Trời Tu Di Quang. Vua Trời Bất Tư Nghị Tuệ. Vua Trời  Tề Luân. Vua Trời Bất Tư Nghị. Vua Trời Nguyệt Tư Nhan. Vua Trời Phổ Trang Nghiêm. Cùng với rất nhiều trăm nghìn quyến thuộc.

Trời Đâu Suất ở tầng thứ tư. Có Vua Trời Thiện Hỉ. Vua Trời Hải Lạc. Vua Trời Thắng Đức. Vua Trời Bách Quang Minh. Vua Trời Thiện Nhãn. Vua Trời Bảo Sơn Nguyệt. Vua Trời Siêu Dũng Nguyệt. Vua Trời Kim Cương Thiện Diệu. Vua Trời Lạc Siêu. Cùng với rất nhiều trăm nghìn quyến thuộc. Tất cả đều cùng thành công Tam muội Nhớ Phật.

Trời Hóa Lạc ở tầng thứ năm. Có Vua Trời Thiện Hóa. Vua Trời Tịnh Quang. Vua Trời Tối Thượng Vân Âm. Vua Trời Diệu Sắc Trang Nghiêm. Vua Trời Lạc Trí Tuệ. Vua Trời Hoa Quang Nguyệt. Vua Trời Chiếu Phương. Cùng với rất nhiều trăm nghìn quyến thuộc. Tất cả đều cùng thành công môn Pháp Tĩnh lặng. Điều phục chúng sinh.

Trời Tha Hóa Tự Tại ở tầng thứ sáu. Có Vua Trời Tự Tại Chuyển. Vua Trời Thiện Nhãn. Vua Trời Tạp Bảo Quan. Vua Trời Tinh Tiến Tuệ. Vua Trời Chúng Hoa Âm. Vua Trời Lạc Quang Minh. Vua Trời Tịch Tĩnh Xứ. Vua Trời Tạp Sắc Luân. Vua Trời Trí Tuệ Diệu Quang. Vua Trời Đại Lực Quang. Cùng với rất nhiều trăm nghìn quyến thuộc. Tất cả rộng siêng tu hành Pháp đúng Tự do.

Lại có Vua Ma Trời là chủ của Cõi Tham Muốn ở Trời Tha Hóa Tự Tại. Thống lĩnh tất cả chúng Ma của Cõi Tham muốn, kể cả việc sai khiến ràng buộc các Trời khác trong Cõi Tham Muốn.

Các Con Trời Nguyệt Thân : Nguyệt Thiên Tử. Diệu Hoa Thiên Tử. Thắng Lưu Trang Nghiêm Thiên Tử. Lạc Chư Thế Lạc Thiên Tử. Nhãn Quang Thiên Tử. Tịnh Quang Thiên Tử. Phổ Du Tịnh Quang Thiên Tử. Tinh Tú Vương Thiên Tử. Tịnh Giác Thiên Tử. Đoan Nghiêm Thiện Quang Thiên Tử. Cùng với rất nhiều trăm nghìn quyến thuộc. Tất cả siêng dùng Trí tuệ rộng phát ra tâm báu Bình Đẳng của chúng sinh.

Vô lượng Con Trời Nhật Quang : Nhật Thiên Tử. Nhãn Diệm Quang Thiên Tử. Tu Di Quang Thắng Thiên Tử. Tịnh Bảo Nhãn Thiên Tử. Dũng Mãnh Bất Thoái Thiên Tử. Hương Khí Man Quang Thiên Tử. Bảo Giác Thiên Tử. Minh Nhãn Thiên Tử. Thắng Địa Đồng Thiên Tử. Phổ Thắng Quang Thiên Tử. Cùng với rất nhiều trăm nghìn quyến thuộc. Tất cả đều cùng thành công Căn thiện Thanh tịnh. Thường muốn lợi ích tất cả chúng sinh.

Cõi Tham Muốn có các loại quyến thuộc gọi là tám Bộ chúng :

Chúng Dạ Xoa : Quỷ bay rất nhanh, canh giữ các cửa Trời, có liên hệ tới Trời Đâu Suất, nhưng thường thấy ở Nhân gian. Cùng với rất nhiều trăm nghìn quyến thuộc.

Chúng La Sát : Quỷ đi lại trên đất, thường ở ngoài biển lớn nơi Nhân gian. Cùng với rất nhiều trăm nghìn quyến thuộc.

Có tám Vua Rồng : Vua Rồng Nan Đà, Vua Rồng Bạt Nan Đà, Vua Rồng Sa Già La, Vua Rồng Hòa Tu Cát, Vua Rồng Đức Xoa Ca, Vua Rồng A Na Bà Đạt Đa, Vua Rồng Ma Na Tư, Vua Rồng Ưu Bát La. Cùng với rất nhiều trăm nghìn quyến thuộc.

Có bốn Vua Khẩn Na La : Vua Pháp Khẩn Na La, Vua Diệu Pháp Khẩn Na La, Vua Đại Pháp Khẩn Na La, Vua Trì Pháp Khẩn Na La. Cùng với rất nhiều trăm nghìn quyến thuộc. Khẩn Na La là Thần có tài tấu nhạc ở cõi Trời, có mình người đầu thú. Đây là không phải người. Con giống đực có tài ca hát, con giống cái có tài nhảy múa.

Có bốn Vua Kiền Thát Bà : Vua Nhạc Kiền Thát Bà, Vua Nhạc Âm Kiền Thát Bà, Vua Mỹ Kiền Thát Bà, Vua Mỹ Âm Kiền Thát Bà. Cùng với rất nhiều trăm nghìn quyến thuộc. Kiền Thát Bà hay Càn Thát Bà là Thần lo về âm nhạc cho Vua Trời Đế Thích, cũng giống như Khẩn Na La lo về Pháp nhạc.

Có bốn Vua Ca Lâu La : Vua Đại Uy Đức Ca Lâu La, Vua Đại Thân Ca Lâu La, Vua Đại Mãn Ca Lâu La, Vua Như Ý Ca Lâu La. Cùng với rất nhiều trăm nghìn quyến thuộc. Đây là Thần Chim Đại Bàng rất lớn.

Có tám Vua Ma Hầu La Già : Vua Thiện Tuệ. Vua Tịnh Đoan Nghiêm Âm. Vua Chúng Diệu Tuệ Tụ. Vua Đăng Tràng. Vua Mãnh Quang. Vua Sư Tử Hương Huân. Vua Tạp Anh Lạc Âm. Vua Kiên Cố Lạc Minh. Cùng với rất nhiều trăm nghìn quyến thuộc. Ma Hầu La Già là Thần Rắn lớn trong tám Bộ chúng. Tất cả rộng vì chúng sinh trừ bỏ các lưới nghi.

Vua Cưu Bàn Trà : Vua Tì Lâu Lặc. Vua Thiện Tu Tràng. Vua Túc Bình Tiên Bạch. Vua Năng Trừ Khủng Bố. Vua Tịnh Tu Di Lâm. Vua Vô Lượng Tịnh Nhãn. Vua Vô Lượng Mục Môn. Cùng với rất nhiều trăm nghìn quyến thuộc. Cưu Bàn Trà là một loài Quỷ có hình như trái bầu hay cái bình, loại Quỷ ăn tinh khí của con người. Đây là một trong tám bộ Quỷ chúng, còn gọi là Cưu Bàn Đồ. Quỷ Cưu Bàn Đồ hay Quỷ núi, là một loài Quỷ chuyên hút tinh khí của chúng sinh, kể cả con người. Đây là loại Quỷ do Vua Trời Lưu Lặc Xoa ở phương Nam cai quản, loài Quỷ này có thân người đầu ngựa. Tất cả đều cùng tu luyện môn Pháp không trở ngại.

Ngoài ra còn có các Thần sông, Thần biển, Thần ao đầm, Thần cây, Thần rừng, Thần núi, Thần nước, Thần gió, Thần lửa, Thần đất, các Thần Kim Cương, Lực Sĩ,

Tiếp theo còn có Người, Địa Ngục, Súc Sinh và Quỷ Đói.

Cõi Sắc Thân.

Cõi Sắc Thân này bên trên Cõi Tham Muốn. Bao gồm Trời bốn Thiền. Đây là cõi của Thiên Thần bậc thấp. Chúng sinh trong cõi này không có gia đình vợ con, không có ăn uống, chỉ có thân thể vật chất tốt đẹp, Cõi Nước cung điện nguy nga. Trong cõi này tham dâm, tham muốn vật chất đã ngừng, nhưng chưa Giải thoát hết các kết buộc Phiền não, bẩn đục của vật chất nhỏ bé. Theo tinh thần tu dưỡng lên cao. Cõi này chia làm Trời bốn Thiền.

Vua Trời Phạm ở tầng thứ bảy. Cùng với rất nhiều trăm nghìn quyến thuộc.

Vua Trời Phạm Thân ở tầng thứ tám. Cùng với rất nhiều trăm nghìn quyến thuộc.

Vua Trời Phạm Phụ ở tầng thứ chín. Cùng với rất nhiều trăm nghìn quyến thuộc.

Vua Trời Phạm Quyến Thuộc ở tầng thứ mười. Cùng với rất nhiều trăm nghìn quyến thuộc.

Trời Phạm lớn ở tầng thứ mười một. Có Thi Khí Đại Phạm. Trí Quang Đại Phạm. Thiện Quang Đại Phạm. Phổ Âm Đại Phạm. Tùy Thế Âm Đại Phạm. Tịch Tĩnh Phương Tiện Diệu Quang Đại Phạm. Tịnh Nhãn Quang Đại Phạm. Nhu Nhuyễn Âm Đại Phạm. Cùng với rất nhiều trăm nghìn quyến thuộc. Tất cả đều đầy đủ Đại Từ. Độ thoát chúng sinh. Chiếu sáng trừ bỏ nóng Phiền não, sạch mát mềm mại. Thiền bậc một bỏ Cõi Tham Muốn dừng ở Trời Phạm lớn.

Vua Trời Quang ở tầng thứ mười hai. Cùng với rất nhiều trăm nghìn quyến thuộc.

Vua Trời Thiểu Quang ở tầng thứ mười ba. Cùng với rất nhiều trăm nghìn quyến thuộc.

Vua Trời Vô Lượng Quang ở tầng thứ mười bốn. Cùng với rất nhiều trăm nghìn quyến thuộc.

Trời Quang Âm ở tầng thứ mười năm. Có Lạc Quang Thiên Tử. Tịnh Quang Thiên Tử. Đại Âm Thiên Tử. Lạc Tịnh Âm Thiên Tử. Thiện Tư Âm Thiên Tử. Giải Thoát Âm Thiên Tử. Thâm Diệu Âm Thiên Tử. Vô Cấu Quang Thiên Tử. Tối Cao Tịnh Quang Thiên Tử. Cùng với rất nhiều trăm nghìn quyến thuộc. Tất cả yên ở trong môn Pháp Tĩnh lặng sáng vui vẻ. Thiền bậc hai bỏ Trời Phạm lớn dừng ở Trời Quang Âm.

Vua Trời Tịnh ở tầng thứ mười sáu. Cùng với rất nhiều trăm nghìn quyến thuộc.

Vua Trời Thiểu Tịnh ở tầng thứ mười bảy. Cùng với rất nhiều trăm nghìn quyến thuộc.

Vua Trời Vô Lượng Tịnh ở tầng thứ mười tám. Cùng với rất nhiều trăm nghìn quyến thuộc.

Trời Biến Tịnh ở tầng thứ mười chín. Có Trời Tịnh Trí Vương. Trời Hiện Thắng. Trời Tịch Thắng. Trời Tu Di Thời. Trời Niệm Tịnh Nhãn. Trời Vô Thượng Ái Quang. Trời Thế Tuệ Âm. Trời Trí Tuệ Sí Nhiên. Trời Lạc Pháp Hóa Tâm. Trời Hóa Cao. Cùng với rất nhiều trăm nghìn quyến thuộc. Tất cả thường giúp cho chúng sinh yên ở vui sướng lớn. Thiền bậc ba bỏ Trời Quang Âm dừng ở Trời Biến Tịnh.

Vua Trời Mật Thân ở tầng thứ hai mươi. Cùng với rất nhiều trăm nghìn quyến thuộc.

Vua Trời Thiểu Mật Thân ở tầng thứ hai mươi mốt. Cùng với rất nhiều trăm nghìn quyến thuộc.

Vua Trời Vô Lượng Mật Thân ở tầng thứ hai mươi hai. Cùng với rất nhiều trăm nghìn quyến thuộc.

Trời Quả Thực ở tầng thứ hai mươi ba. Có Trời Pháp Hoa Quang. Trời Tịnh Kiên Cố. Trời Tuệ Quang. Trời Trí Tuệ Vương. Trời Phổ Môn Tuệ Nhãn. Trời Bất Chuyển Ái. Trời Vô Cấu Tĩnh Quang. Trời Tịnh Diệu. Cùng với rất nhiều trăm nghìn quyến thuộc. Tất cả đều cùng hay ở trong môn ý Tĩnh lặng. Thiền bậc bốn bỏ Trời Biến Tịnh dừng ở Trời Quả thực.

Vua Trời Bất Phiền ở tầng thứ hai mươi bốn. Cùng với rất nhiều trăm nghìn quyến thuộc.

Vua Trời Bất Nhiệt ở tầng thứ hai mươi năm. Cùng với rất nhiều trăm nghìn quyến thuộc.

Vua Trời Thiện Hiện ở tầng thứ hai mươi sáu. Cùng với rất nhiều trăm nghìn quyến thuộc.

Vua Trời Thiện Kiến ở tầng thứ hai mươi bảy. Cùng với rất nhiều trăm nghìn quyến thuộc.

Trời Ma Ê Thủ La hay Ma Hê Thủ La ở tầng thứ hai mươi tám. Có Trời Thiện Quang. Trời Đại Chủ. Trời Đại Xưng Quang. Trời Công Đức Tịnh Nhãn. Trời Đại Trí Tuệ Quang. Trời Bất Động Quang Âm. Trời Thiện Thí Nhãn. Trời Lạc Đại Thừa. Trời Phổ Âm Thanh. Trời Lạc Xưng Quang. Cùng với rất nhiều trăm nghìn quyến thuộc. Thiền bậc năm bỏ Trời Quả Thực dừng ở Trời Ma Hê Thủ La.

Cõi Không Có Sắc Thân.

Cõi này ở trên Cõi Sắc Thân. Là nơi chỉ có tinh thần Thanh tịnh, nơi không còn thân thể, không còn cung điện, không còn vật chất, đồ vật. Trời Cõi Không Có Sắc Thân kéo dài không hạn định trong bốn Nơi Rỗng. Cõi này không có vật chất của Pháp Sắc Thân, mà chỉ còn Tâm Linh, Tâm thức dừng ở nơi thiền định sâu vi diệu. Thậm chí không còn hoạt động của Tâm thức, Tâm linh.

Đây là Cõi của Thiên Thần bậc cao, cảnh giới này cao hơn cảnh giới Sắc Thân. Chúng sinh không còn bị vật chất ràng buộc, tinh thần độc lập. Chúng sinh trong cõi này thường ở trong yên Định sâu, không có cảnh giới nơi ở. Tên là Bốn Định Không Có Sắc Thân, Bốn yên Định Rỗng, hay là Trời Bốn Rỗng.

Một là Nơi Rỗng Vô biên : Khi Tâm thức được tách khỏi cảnh giới hình thể và vật chất, được đặc biệt đưa thẳng đến không gian vô biên, được gọi là đang dừng ở Nơi Rỗng Vô biên. Để đạt đến cõi này người thực hành cần đạt tới tầng thiền thứ năm trong Cõi Sắc Thân. Có thể trau dồi Thiền Không Có Sắc thân, bắt hút lấy Tâm thức vào điểm sáng phát ra từ đề mục hay đối tượng, cho đến khi nào điểm sáng này lớn dần, tới bao trùm toàn thể không gian. Đến đây người thực hành không còn thấy gì khác ngoài ánh sáng này, đều cùng chiếu khắp mọi nơi. Đây là Trời Nơi Vô biên Rỗng mà Tâm trở nên vắng lặng và vô tận như khoảng không. Thọ mệnh trong Trời này có thể dài tới hai mươi nghìn Kiếp lớn. Một Kiếp lớn bằng một tỉ ba trăm bốn mươi triệu năm.

Hai là Nơi Biết Vô biên : Sau khi đạt được trạng thái Nơi Rỗng Vô biên. Người thực hành tiếp tục hút lấy Tâm thức vào Thiền Không Có Sắc Thân, cho đến lúc phát triển được Thiền Không Có Sắc Thân thứ hai. Hay là Tâm thức vượt khỏi khoảng không vô biên mà tập trung vào việc vô biên của Tâm thức. Đây là Trời Nơi Trí tuệ không hết mà có thể hiểu biết và thẩm thấu là không hết. Thọ mệnh trong Trời này có thể dài tới bốn mươi nghìn Kiếp lớn.

Ba là Nơi Không Đâu Có : Nơi này người thực hành phải chú ý vào việc vắng mặt của Tâm thức trong Thiền Không Có Sắc Thân thứ hai. Tâm thức của người thực hành vượt qua cảnh giới của Biết mà thấy không có nơi riêng nào có thể dừng ở. Khi đó đạt được Yên định Nơi Không Đâu Có. Đây là Trời Nơi Không Đâu Có không còn sự phân biệt. Thọ mệnh ở Trời này có thể tới sáu mươi nghìn Kiếp lớn.

Bốn là Nơi Tưởng Nhớ Sai, Nơi Tưởng Nhớ Sai Giả : Bản chất của yên Định này là không ở trong cảnh giới hoạt động của Tâm thức mà cũng không ở ngoài cảnh giới đó. Đây là Trời Không Có Tưởng Nhớ, nơi chỉ còn Trí tuệ biết trực tiếp chứ không còn Tưởng nhớ. Giống như có người tập luyện bắn tên, luyện tập thành thục tới mức chỉ giương cung lên, không cần sử dụng tới tâm ngắm mà bắn, tất cả đều cùng trúng đích. Giống như người học thuộc một bài Kinh hay một bài hát, tới mức thành thục không quên. Họ không cần sử dụng tâm để nghĩ nhớ bài Kinh hay bài hát đó, mà họ có thể nghe như tiếng vang tuôn ra ở trong khoảng không vậy, có thể như là ta nghe bài Kinh hay bài hát qua tai nghe qua loa đài vậy. Thậm chí trong giấc ngủ cũng nghe thấy âm thanh của bài Kinh hay bài hát đó. Giống như khi ta ngủ nằm mơ nghe thấy tiếng nói trong mơ. Phương Pháp giữ nghĩ nhớ tên hiệu A Di Đà Phật sinh về Tây Phương Cực Lạc cũng như thế. Nhớ tên hiệu A Di Đà Phật thành thục đến mức, tự nghe tiếng Phật trong khi ngủ, trong mơ. Khi không ngủ, tâm không nghĩ nhớ cũng nghe thấy tên hiệu A Di Đà Phật, như tiếng vang trong khoảng không, trong đầu ta vậy. Thậm chí khi ngủ mơ thấy cảnh sợ hãi, tự nhiên nghe thấy tên hiệu Phật, thấy ánh quang của Phật, mà được thoát ra khỏi cảnh sợ hãi đó. Người được cảnh giới như thế, có thể nói là thành công Tam muội nghĩ nhớ Phật. Người đó nhất định được sinh về Tây Phương Cực Lạc. Thọ mệnh ở Trời này có thể tới tám mươi nghìn Kiếp lớn.

Trong Ba Cõi này Cõi Tham Muốn ở tầng Thấp. Cõi Sắc Thân ở tầng Giữa. Cõi Không Có Sắc Thân ở tầng Cao. Các Cõi tầng cao có thể hạ xuống Cõi tầng thấp. Ngược lại các Cõi Tầng thấp không thể vượt lên các Cõi tầng cao.

Các Cõi giới này được Phật nói sâu rõ trong Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật và Kinh Hoa sen Pháp vi diệu.

Nam mô A Di Đà Phật.
Phật Tử Bùi Đức Huề biên soạn tháng 10/2014.