Close
Close

Nội phàm

Nội phàm

Từ điển Đạo Uyển


内凡; C: nèifán; J: naibon; Giai vị cao của hàng đệ tử phàm (chưa xuất gia); ngược lại, người bên ngoài chưa ngộ chính lí gọi là Ngoại phàm (外凡). Theo Tiểu thừa, giai vị nầy được gọi là Tứ thiện căn vị (四善根位). Đại thừa gọi là Tam hiền vị (三賢位).

Related Posts

error: