Niết-bàn đường

Niết-bàn đường

Niết-bàn đường

Từ điển Đạo Uyển


涅槃堂; J: nehandō; Tên gọi của nhà dưỡng bệnh trong một Thiền viện. Những tên gọi khác của Niết-bàn đường là An Lạc đường (j: anrakudō) hoặc Diên Thọ đường (j: enjudō).

Related posts

error: