Niệm Phật Vãng Sanh Tịnh Độ Được Bao Nhiêu Lợi Ích?

 

Hỏi: Niệm Phật vãng sanh Tịnh độ được bao nhiêu lợi ích?

Đáp: Căn cứ vào Thiện Đạo Xà Lê Tập nói: “Pháp niệm Phật có 23 thứ lợi ích:

1- Diệt tội chướng nặng.
2- Ánh sáng nhiếp thọ.
3- Đại Sư hộ niệm.
4- Bồ Tát thầm gia hộ.
5- Chư Phật bảo hộ.
6- Tám bộ hộ vệ.
7- Công đức chứa nhóm.
8- Nghe nhiều trí huệ.
9-  Không thối vị Bồ Đề.
10-  Gặp đấng Đại hùng.
11-  Cảm Phật đến rước.
12-  Ánh sáng từ bi chạm thân.
13-  Bạn thánh đồng khen.
14-  Bạn thánh đồng tiếp.
15-  Thần thông đi trên không.
16-  Sắc thân thù thắng.
17-  Sống lâu nhiều kiếp.
18-  Được sanh về cõi thù thắng.
19-  Mặt thấy Thánh chúng.
20-  Thường nghe diệu pháp.
21-  Chứng vô sanh pháp nhẫn.
22-  Cúng dường 10 phương.
23-  Trở về bổn quốc được Đà La Ni.

Hòa thượng Đại Hạnh nói niệm Phật có 10 thứ lợi ích:

1- Nương Phật lực.
2- Pháp dễ làm.
3- Công đức tối đa.
4- Mình người rất vui.
5- Mau được gặp Phật.
6- Chắc được bất thối.
7- Chắc được vãng sanh Cực Lạc.
8- Liền không rời Phật.
9- Thọ mạng dài lâu.
10- Cùng các bậc Thánh không khác.

Các kinh niệm Phật vãng sanh nói có 30 thứ lợi ích:

1-  Diệt trừ các tội.
2-  Công đức vô biên.
3-  Được pháp thù thắng Chư Phật.
4-  Chư Phật đồng chứng minh.
5-  Chư Phật đồng hộ niệm.
6-  Mười Phương Chư Phật đồng khuyên tin niệm.
7-  Nếu có họa hoạn niệm Phật liền trừ.
8-  Khi lâm chung lòng không điên đảo.
9-  Niệm Phật một Pháp nhiếp nhiều Pháp.
10-  Khi mạng chung Phật tự đến rước.
11-  Dùng ít công đức mau sanh Tịnh độ.
12-  Hóa sanh trong đài hoa.
13-  Thân màu vàng ròng.
14-  Thọ mạng dài lâu.
15-  Sống lâu không chết.
16-  Thân có ánh sáng.
17-  Đủ 32 tướng.
18-  Được 6 thứ thần thông.
19-  Được vô sanh Pháp nhẫn.
20-  Thường thấy Chư Phật.
21-  Cùng với Bồ tát làm bạn.
22-  Hương hoa, âm nhạc sáu thời cúng dường.
23-  Cơm áo tự nhiên nhiều kiếp không hết.
24-  Mặc dù tự do tiến đạo thẳng đến Bồ Đề.
25-  Thường tươi trẻ không có tướng già.
26-  Thường được khỏe mạnh không có bệnh tật.
27-  Không bị đọa ba ác đạo.
28-  Thọ sanh tự tại.
29-  Ngày đêm sáu thời thường nghe Diệu Pháp.
30-  Ở địa vị Bất Thối.

Kinh Niết Bàn nói: “Có năm trăm kẻ trộm cướp, trộm cướp các nơi. Vua Ba Tư Nặc bắt được truyền lệnh khoét mắt, chặt hết tay chân, đem liệng ngoài đồng. Trong số 500 người này có một người hướng theo Phật, nghe nói niệm Phật có thể cứu người khổ nạn, bèn kêu gọi những người đồng bọn hết lòng niệm Phật. Lúc bấy giờ các người giặc cướp đồng tâm phát nguyện niệm Phật. Họ chí tâm niệm Phật hoàn toàn hết khổ. Do đó biết rằng niệm Phật lợi ích không thể nghĩ bàn.

Kinh Nguyệt Đăng Tam Muội nói: “Chẳng phải có thân bệnh được bình phục mà tất cả bịnh khổ đau nhức, nếu chuyên tâm niệm Phật thì bịnh khổ đều tiêu trừ. Nếu bị bệnh nặng sắp chết, đau nhức bức bách không thể trị được, niệm Phật tam muội tất cả bệnh khổ đều được tiêu trừ. Nên Hòa Thượng Đại Nhật và Hòa Thượng Thiện Đạo nói: “Người bị bệnh tật niệm Phật liền được tự trừ.” Năng lực niệm Phật vô cùng to lớn, người bị bệnh khổ niệm Phật đều được lành không thể kể xiết. Gần đây có số người niệm Phật cảm được Xá lợi. Một số hạt Xá lợi vẫn còn giữ để cúng dường. Nên biết Niệm Phật lợi ích không thể nghĩ bàn.

Trích Niệm Phật Kính
Tuyển tập: Đại Sư Đạo Cảnh và Đại Sư Thiện Đạo