Niệm Phật Sám Pháp
Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Diễn đọc: Huy Hồ