NIỆM PHẬT QUYẾT ÐỊNH NGUYỆN VÃNG SANH

Sân lan trời ngã bóng chiều,
Cảm thân phù thế ít nhiều ngẩn ngơ
Tranh đời dệt mộng vẩn vơ
Say đua danh lợi mê mờ sắc thanh
Cánh bèo sóng vỗ bập bềnh
Tại ai hay cũng gây nên bởi mình?
Bể trần là mấy phù sanh
Thị phi thương ghét trong tình quẩn quanh
Mà trông chiếc là lìa cành,
Vinh hư cõi tạm trong vành đó thôi!
Mà trông ngọn nước chảy trôi
Mênh mang sáu nẻo biết rồi về đâu?
Kiếp người nào có bao lâu
Nắng mưa thôi cũng dãi dầu cỏ hoa!
Lầu sương nhạt ánh trăng tà
Hoàng lương một giấc tỉnh ra ngỡ ngàng!
Chi bằng về cõi Liên bang
Sen khoe sắc ngọc, gió đàn pháp âm
Trời giải thoát, cảnh thậm thâm
An vui muôn kiếp, tuyệt lỗi lầm xưa
Chỉ câu niệm Phật đừng thưa
Chỉ bền tín nguyện, tam thừa bước lên
Ðài vàng sẵn đã ghi tên
Cơ duyên sẵn đợi một nền đạo tâm.