NIỆM PHẬT KÍNH
(Tấm Gương Soi Của Người Niệm Phật)
Tuyển tập: Đại sư Đạo Cảnh và Đại sư Thiện Đạo
Tuyển dịch: Sam-môn Thích Hồng Nhơn
Thực hiện: Tạng Thư Phật Học
Diễn đọc: Anh Thơ