Niệm Phật Hẹn Ba Điều

 

Ngô hữu danh vi Trương Tổ Lưu
Khuyên y niệm Phật thuyết tam đầu
Khước hậu Diêm công vô phân hiểu
Tam đầu vị liễu tiện lai câu.

Tạm dịch là:

Ông bạn tôi tên Trương Tổ Lưu
Tôi khuyên niệm Phật hẹn ba điều
Diêm vương ác hại không thèm hiểu
Ba việc chưa xong vội bắt liều.