Niệm Phật Công Đức

Hòa Thượng Thích Thiền Tâm

Trong kinh Phật dạy:

Người nào chí tâm niệm Phật, được chư Phật ngày đêm hộ niệm, đức A Di Đà phóng quang nhiếp thọ. Được 25 vị Bồ Tát như Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thủ hộ. Ngày đêm được chư thiên cùng đại lực thần tướng ủng hộ. Tất cả dạ xoa, ác qủy, rắn độc, thuốc độc đều không thể làm hại. Những tội đã làm thảy đều tiêu diệt, những kẻ chết oan vì mình đều được giải thoát, không còn oan gia ràng buộc. Ban đêm nằm ngủ thường thấy điềm lành, hoặc sắc thân thắng diệu của Phật A Di Đà. Tâm thường vui vẻ, sắc thường tươi nhuận, khí lực đầy đủ, việc làm có kết qủa lợi ích. Mọi người trông thấy đều vui mừng, cung kính hoặc lễ bái cũng như kính Phật. Khi mạng chung tâm không sợ hãi, chánh niệm hiện ra, được Tây Phương tam thánh tiếp dẫn sanh về Tịnh Độ hưởng sự an vui không cùng.