Niệm Phật Chuyển Hóa Tế Bào Ung Thư

Thuyết giảng: Thích Nữ Đạo Chứng (Bác sĩ Quách Huệ Trân)
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Quang