Niệm Phật Chuyển Hóa Tế Bào Ung Thư
Thuyết giảng: Thích Nữ Đạo Chứng (Bác sĩ Quách Huệ Trân)
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Quang

 

 

Print Friendly, PDF & Email