Niệm Phật

(Thời tụng kinh là tụng lúc năm, sáu giờ sáng, thời niệm Phật là lúc sáu, bảy giờ tối hay đổi sao tùy tiện. Trước khi niệm Phật; cũng rửa tay… bận áo tràng… hương đèn… như phần “Tịnh đàn” có chỉ các câu chú v..v… Sau khi lạy Phật rồi, hoặc ngồi hay đứng trước bàn Phật mà niệm. Như chỉ có một người thì niệm ra tiếng, hay niệm thầm cũng được; còn như có nhiều người thì, lạy Phật rồi, tùy tiện mỗi người mỗi chỗ, ngồi niệm, đều phải niệm thầm, vì nếu ra tiếng, thì cùng nghe rồi cùng lộn xộn trong tâm! Vì không hòa rập nhau với nhịp).

Bài kệ ngợi Phật

A-di-đà Phật thân kim sắc tướng hảo quang minh vô đẳng luân, bạch hòa uyễn chuyển ngũ tu di cám mục trừng thanh tứ đại hải, quang trung hóa Phật vô số ức, hóa Bồ -tát chúng diệc vô biên, tứ thập bát nguyện độ chúng sanh, cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn.

(Bài kệ chữ Nho trên là của tác giả: Anh pháp Sư ở đồng giang. Xin dịch nôm như dưới):

A-di-đà Phật ánh mình vàng;
Tột bực, rất xinh, tướng vẻ vang.
Lông bạc đoanh xoay năm chót núi;
Mắt thanh lóng lánh bốn khơi dang.
Phóng quang: hiện Phật, nhiều khôn tính;
Hóa chúng: thánh hiền, rất khó toan!
Tiếp độ chúng sanh, tư tám nguyện;
Cho lên chính phẩm ở kia ngàn.

Lông bạc = ở chính giữa đôi chân mày của A -di-đà Phật có một sợi lông trắng, nó xoắng làm năm cục như khu ốc, kéo thẳng ra rất dài, buông ra, nó cũng khoanh lại như thế.

Mắt thanh = tròng mắt màu thiên thanh, mà có hơi ửng đỏ.  Khơi dang: chữ dang tức chữ dương, như: Thái Bình Dương, ấn Độ Dang.

Tứ tám = tức bốn mươi tám…

Kia ngàn = là ngàn giác bên kia.

Kế niệm Thánh hiệu

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A -di-đà Phật. (niệm 1 lần)

Niệm thầm bái cầm chuỗi

Thủ trì nhứt bách bát, diệt tội đẳng hà sa, viễn li tam đồ khổ, sắc sắc biến liên hoa.

án phệ lô cha na, mạ lạ mạ lạ tóa phạ hạ. (3 lần)

Tay cầm trăm tám hột,
Diệt tội đồng cát bột;
Xa lìa khổ ba đường,
Mỗi vật hóa sen nốt.

Nam mô A -di-đà Phật. (Niệm hoặc 1 hay hai chuỗi…)

Nam mô Quán Thế âm Bồ -tát. (Niệm mười lần)

Nam mô Đại Thế Chí Bồ -tát. (10 lần)

Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ -tát. (10 lần)

Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ -tát. (10 lần; quì, đọc bài: sám hối, hồi hướng và phát nguyện):

Thập phương tam thế Phật, A-di-đà đệ nhứt, cửu phẩm độ chúng sanh, uy đức vô cùng cực, ngã kim đại qui y, sốm hối tam nghiệp tội, phàm hữu chư phước thiện, chí tâm dụng hồi hướng, nguyện đồng niệm Phật nhân, cảm ứng tùy thời hiện, lâm chung tây phương cảnh, phân minh tại mục tiền, kiến văn giai tinh tiến, đồng sanh cực lạc quốc, kiến Phật liễu sanh tử, như Phật độ nhứt thế, vô biên phiền não đoạn, vô lượng pháp môn tu, thệ nguyện độ chúng sanh, tổng nguyện thành Phật đạo, hư không hữu tận, ngã nguyện vô cùng.

(Xin diễn nghĩa như dưới):

Cả ba đời, cùng mười phương Phật,
A-di-đà bực nhất vì duyên.
Uy thần, phước đức vô biên;
Dựng đài cửu phẩm, độ miền tứ sanh.
Con chí thành, nghiêng mình sám hối;
Ù, khẩu, thân hết tội ngu hèn.
Có bao phước quả, thiện căn:
Hướng về tịnh độ hay rằng tịnh bang.
Nguyện đồng đàn, những trang niệm Phật:
Cảm ứng theo, hiện thật chứng cho.
Thân sấp mãn, cõi Phật phô…
Thấy, nghe tiến tới, nức nô sanh về.
Trông bồ đề thoát bề sanh tử;
Như Phật đứ: độ thảy vong, tồn.
Lắm phiền não, nhiều pháp môn:
Bao phiền cũng đoạn, mấy môn cũng trì.
Với điều ni, loài chi cũng độ;
Và đều thành Phật hộ bốn hoằng,
Hư không: còn, hết có ngằn;
Lòng nầy thẳm thẳm, nguyện hằng luôn luôn.

(Đọc ba câu nguyện):

Điều thứ nhứt. – Đệ tử cầu nguyện: trẻ già tráng kiện, nhà cửa bình yên; họ hàng có phước có duyên, làng xóm không tai không họa. Gần xa cả thiên hạ, cả nhân quần xã hội, chung thụ hưởng hạnh phúc tự do đời sống mới; mai, mốt suốt thời gian: vẫn quốc tế bang giao, vẫn hùng cường độc lập, cùng tương đương lợi quyền, nước mạnh giàu. Nếu, dân tộc đều thật hành; mười thiện, sáu độ và lục hòa hợùp với nhau.

Điều thứ nhì. – Đệ tử cầu nguện: Từ trong gia quyến, đến ngoài quốc dân; mỗi người cải quá tự tân, mỗi niệm hồi đầu giác ngộ. Lương tâm biết xấu hổ, đừng phản chủ nghịch nhi, đối trên, dưới, mật thiết như phụ từ tử hiếu; thân phận phải lo toan: đáng phần tử công dân, thương đồng bào tổ quốc, giữa đạo, đời sanh tồn mãi nữ tú nam ưu. Nếu, ngô nhân đều học đòi theo Tịnh Danh, Thiên Nữ và Bồ -tát: Thường Tinh Tiến, Bất Hưu…

Điều thứ ba. – Đệ tử cầu nguyện: Mỗi công dân lương thiện, mỗi chính phủ nhân từ; mỗi quốc dân lạc nghiệp an cư, mỗi thế giới trang nghiêm thanh tịnh. Mỗi cư sĩ đoàn chân chính: đều lo tu thân niệm Phật, để kiến tánh minh tâm, đối nội ngoại thân sơ, siêu thăng cả ông bà cha mẹ; mỗi Phật đà hội tôn nghiêm: đều được thính pháp văn kinh, nhờ ma đầu thọ ký. Cùng vãng lai đạo tục, gần gũi với thầy tổ thánh hiền. Nếu, chúng sanh niệm Phật như niệm tình, tâm tịnh tức độ tịnh thì, đã thành Phật liền!

Nam mô A -di-đà Phật chứng minh (3 lần 3 lạy).  (Như cư sĩ nào rảnh rang, thông thái, thì: trước tụng kinh A -di-ñaø, rồi, sẽ tiếp đến bài “Niệm Phật” nầy, càng tốt. Còn tùy duyên, chỉ hành nội bài ” niệm Phật ” nầy. Lại, hoặc lúc vì có việc chi, hay đi ở đâu chưa về kịp, đến thời niệm Phật: ta nên bước ra ngoài, hoặc trước sân hay chỗ nào vắng không ai, hướng mặt về phía mặt trời lặn, chấp tay tu phép “niệm Phật” dưới đây:)

Thập niệm

ái hà thiên xích lãng,
Khổ hải vạn trùng ba.
Dục thoát luân hồi lọ,
Tảo cấp niệm Di Đà.

Sông mê nhiều sóng, đắm;
Biển khổ lắm dợn sa!
Muốn khỏi đường lăn lộn;
Sớm kíp niệm: Di Đà…

Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới, tam thập lục vạn ức, nhứt thập nhứt vạn, cửu thiên ngũ bách, đồng danh đồng hiệu, đại từ đại bi, tiếp dẫn đạo sư, A-di-đà Phật. (1 lần)

Nam mô A -di-đà Phật.

(Niệm 10 hơi: đối với câu “Nam mô A -di-đà Phật”, cứ niệm mãn 1 hơi, là 1 niệm, 10 hơi tức là 10 niệm, trong 1 hơi đó, niệm được mấy câu “Phật hiệu” cũng đặng, bất luận phải đủ 10 câu. – Như thì giờ gấp, thời chỉ niệm 10 câu)

Nam mô Quan Thế âm Bồ -tát. (Niệm 10 lần hay 3 lần)

Nam mô Đại Thế Chí Bồ -tát.

Nam mô Thanh tịnh đại hải chúng Bồ -tát. (Đều 10 lần hay 3 lần)

Nguyện dĩ thử công đức, trang nghiêm Phật tịnh độ, thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ, ngã đẳng dữ chúng sanh, đồng sanh cực lạc quốc.

Xin đem công đức đây,
Tô điểm cõi Phật thầy;
Trước đền bốn ơn nặng,
Sau cứu ba khổ đầy…!
Các loài và đệ tỷ,
Về cực lạc phương tây.

Nam mô A -di-đà Phật chứng minh. (3 lần 3 xá)

(Rồi, trở vào tiếp việc, hoặc xã giao.)