Những Vần Thơ Hướng Về Cõi Cực Lạc Liên Trì Hải Hội

  Soạn tập

01

Nhìn gẫm đường trần đầy khổ nhọc
Lòng tưởng Tây Phương cõi Thiên Trúc
Đầu non trăng sáng tiếng chuông ngân
Canh khuya cầm quyển Lăng Nghiêm đọc.

02

Ba cõi không an dường hỏa trạch
Đâu miền chân lạc khỏi tang thương?
Người vô thường,
Cảnh vô thường!
Khuyên gọi cùng nhau tỉnh mộng
Quay về bể giác thanh lương.
Khởi lòng bi trí
Nguyện độ mười phương.
Ba tăng kỳ kiếp tu muôn hạnh.
Bền lòng không thối chuyển
Cầu ngôi vị Pháp Vương!

03

Niềm tin là bước đạo sơ nguyên,
Mà nỗi trần ai lắm sự duyên!
Thoạt tưởng sen lành say cõi Tịnh
Lại nghe mai đẹp mến non Thiền.
Bồ Đề gieo khéo nguyền viên giác
Không hữu còn thương chấp nhị biên
Tín đức ví bền như hạnh nguyện
Mưa hoa đồng dạo cảnh Tây Thiên.

04

Sân lan trời ngã bóng chiều,
Cảm thân phù thế ít nhiều ngẫn ngơ!
Tranh đời dệt mộng vẩn vơ
Say đua danh lợi, mê mờ sắc thanh.
Cánh bèo sóng vỗ bập bềnh,
Tại ai hay cũng gây nên bởi mình?
Bể trần là mấy phù sinh,
Thị phi thương ghét trong tình quẩn quanh
Mà trông chiếc lá lìa cành,
Dinh hư cõi tạm trong vành đó thôi!
Mà trông ngọn nước chảy trôi!
Mênh mang sáu nẻo biết rồi về đâu?
Kiếp người nào có bao lâu
Nắng mưa thôi cũng dãi dầu cỏ hoa!
Lầu sương nhạt ánh trăng tà
Hoàng lương một giấc tỉnh ra ngỡ ngàng!
Chi bằng về cõi Liên Bang,
Sen khoe sắc ngọc, gió đàn pháp âm.
Trời giải thoát, cảnh thậm thâm
An vui muôn kiếp tuyệt lầm lỗi xưa
Chỉ câu niệm Phật đừng thưa,
Chỉ bền tin nguyện tam thừa bước lên.
Đài vàng sẵn đã ghi tên
Cơ duyên sẵn đợi một nền đạo tâm.

05

Lặng ngồi chốn tĩnh lâu
Trăng sáng, gió canh thâu!
Bát nhã hương lòng nhẹ.
Lăng Già niệm ý sâu
Phật, Tâm chung một vẻ
Thiền, Tịnh chẳng hai mầu
Ngưng chuỗi, thầm riêng hỏi
Hoa đêm điểm điểm đầu…

06

Thanh sắc tài danh thế lợi trêu
Bể trần chìm nổi kiếp vô liêu!
Giai nhân kiệt sĩ chừ đâu vắng?
Dấu sử nghìn thu để hận nhiều!
Hươu Tần tranh đuổi khắp giang san
Cỏ xót, mây thương, cuộc thảm tàn!
Lầu Hán vui trăng ai đó mấy?
Hơn thua thù hận thuở nào tan?
May gặp Như Lai ánh huệ không
Nước dương quyết rửa sạch mê lòng!
Đã lên non pháp quên tìm báu
Lần lựa đi về tiếc uổng công!
Vượt hết non cao vực thẳm rồi
Bên đường bỗng thấy sắc hoa tươi
Mới hay siêu đọa do mình cả
Mà cõi mười phương cũng huyễn thôi.

07

Nắng lại mưa qua
Chìm nổi vui buồn
Phù thế thương lưu lạc!
Nhớ thuở còn thơ
Cổ thụ bên nhà
Cùng trẻ nô đùa hát.
Rồi hỏi Hoàng Mai
Tìm lối Liên Hoa
Tóc xanh vừa điểm bạc.
Một nén tâm hương
Một chí Tây Phương
Chờ lắng bên trời nghe tiếng nhạc!
Thân người dễ mất
Pháp Phật khó nghe
Tinh tấn khuyên lên đường giải thoát.
Niệm không phải khó
Khó tại bền lâu
Khẩn nguyện cùng sanh về Cực Lạc.
Bền lâu không khó
Khó ở nhứt tâm
Sẽ thấy hoa sen lầu các!

08

Cửa rồng tăm cá vượt
Đỉnh nhạn bóng chim qua
Khách đi nghìn dặm biệt sơn hà
Đường tu gian khổ
Chướng ngại trải hằng sa
Nghịch thuận duyên ma khảo
Thương ghét nợ oan gia
Khá thương kham nhẫn cõi Ta Bà
Khổ vui bao quản
Vinh nhục tợ sương hoa
Nhẫn nại bền lòng tinh tiến mãi
Ác vàng thỏ bạc
Năm tháng sẽ dần dà…

09

Bên đường xe tang buồn đi qua
Chiều hôm mồ hoang sương trăng tà
Vô thường đời trần thương ôi mau!
Người đi rồi lần sang phiên ta.
Nghìn xưa xa vời trong mông lung
Tài hoa tan về nơi vô cùng!
Luân hồi không cầu đường siêu thăng
Dù cho hiền minh sao anh hùng?
Hoàng hôn mây hồng in non xa
Dung hoa thầm khô theo suy già
Di Đà chuyên tu phòng lâm chung
Tương tư mơ về trời Liên Hoa.

10

Thắng hội hòa vui cõi Lạc bang,
Hoa mầu cây báu đất tô vàng,
Ðài cao ẩn hiện ngôi vương giác,
Diệu pháp truyền rao khắp bốn phang.
Nơi đây nào thấy có đêm tràng,
Chỉ thấy làu làu bóng Diệu quang,
Nhạc ngọc thoáng rơi giòng Bát-nhã,
Thiền nhân quay nhẹ chiếc Từ thoàn.
Mành châu cột gió lời bi tráng,
Hoa ngọc cười xuân sắc dịu dàng,
Ao báu mát trong nguồn bát đức,
Linh cầm lảnh lót giọng thinh thang.
Nơi đây bể khổ không quyền hạn,
Dân trí nhàn vui rảnh rang,
Hoa nở sáng ngày dâng pháp cúng,
Chiều về định tĩnh học thiền quang.
Ðẹp màu thanh nhã màu tươi rạng,
Cực lạc trời Tây lắm tịnh nhân,
Sống mãi không già, không bệnh chết,
Vui hoài chẳng mất, chẳng mơ màng.
Di-đà bổn nguyện hồn cao sáng,
Tịnh độ ngày thêm cuộc mở mang,
Nhắn gởi bạn lành chung mối niệm,
Quy Tây đường lối bước mau sang.

11

TỰ KHUYẾN
Cõi đời nhơ đục khổ dường bao,
Ai sớm quy Tây khỏe thế nào!
Vinh nhục trò đời thôi khó nói,
Thị phi miệng thế nghĩ ra sao?
Sang hèn an phận cho qua buổi,
Cao thấp đua nhau luống mỏi hao.
Phải phải, chăng chăng buồn biếng nói
Chỉ mong nước Phật nhẹ ra vào.
Chỉ mong nước Phật nhẹ ra vào,
Ðưa rước quần sanh chẳng ngại lao.
Hoa nở Liên đài tên biến hiện,
Gió lồng thiên nhạc giọng vang rao.
Ðất lành, giống tốt siêng gieo rải,
Cõi tục, đời nhơ sớm tránh mau.
Nguyện khắp trần gian xa ác nghiệp,
Hướng về Tịnh độ phước thanh cao.
Tỳ-kheo-ni Như Thanh

12

TỰ KHUYẾN
Họa vận
Thế tục đua chen khổ biết bao,
Tu là giải thoát, rõ chăng nào?
Lợi danh ảo ảnh mây nhòa khói,
Quyền thế hững hờ nước dợn xao!
Thua được cạnh tranh thêm nhọc mỏi,
Sang hèn so sánh luống tiêu hao,
Thị phi lắm chuyện khôn thành dại,
Cõi Phật nhất tâm sẽ được vào.
Cõi Phật nhất tâm sẽ được vào,
Hồng trần mờ mịt bụi trần lao.
Tây phương rực rỡ mây thiền lộng,
Tịnh độ du dương pháp diệu rao.
Nước đức rưới thân tiêu nghiệp sớm,
Sen vàng thoát chất rảnh duyên mau.
Bồ-đề đạo thọ oằn bông trái,
Tự giác, giác tha chứng quả cao.
Viết tại chùa Từ Nghiêm, 11-8 Canh Tuất
Tương Song ngày 11-9-1970
Ni sư Từ Quang – THÍCH NHƯ CHÍ

13

TỰ KHUYẾN
Phụng họa
Trần gian giả tạm, giấc chiêm bao,
Ảo ảnh phù sanh, có khác nào!
Phú quý vinh hoa dường bọt nước,
Từ bi hỷ xả tợ chòm sao.
Xa đường danh lợi thân không mệt,
Gần đạo Bồ-đề trí chẳng hao.
Vi diệu nhiệm mầu ai sớm biết,
Thậm thâm cõi Phật, kíp nên vào.
Thậm thâm cõi Phật, kíp nên vào,
Tịnh thủy nhuần thân dứt khổ lao.
Ðuốc tuệ sáng soi, người phơi phới,
Hoa Ðàm rực rỡ, gió rao rao.
Căn lành vun tưới càng tăng trưởng,
Nghiệp dữ tiêu trừ cũng lẹ mau.
Chín phẩm sen vàng nêu trước mắt,
Liên trì đất báu vượt lên cao.
Thượng Thanh
19-9-70

14

CHỌN HÀNH TRANG
Ai ở trăm năm cũng phải về,
Hành trang sao chẳng chọn cho xuê.
Của tiền vật chất sanh muôn việc,
Ðạo đức tinh anh giữ một bề,
Phú quý xem qua đều mộng ảo,
Công danh gẫm lại chuyện nồi kê.
Sao bằng tu niệm bồi công đức,
Cực lạc Liên hoa sẽ được kề.
Minh Thiện Thượng Thanh
13-10-1970

15

HOẠ VẬN
Trăm năm cõi tạm ở rồi về,
Gác tía lầu son cũng chửa xuê.
Bã lợi gạt người bày lắm chuyện,
Mùi danh phỉnh chúng vẽ nhiều bề.
Trường đời vật chất say cơn mộng,
Cửa đạo tinh thần tỉnh giấc kê.
Một niệm tịnh tâm tiêu nghiệp chướng,
Bồ-đề Phật quả sẽ gần kề.
Ni sư Từ Quang
THÍCH NHƯ CHÍ tự CHÍ KIÊN
Sài Gòn, 21-9 Canh Tuất
Tương Song 20-10-70 – PL.2514

16

CHỌN HÀNH TRANG
Họa vận
Non nước quê xưa sớm trở về,
Thiền trang chọn sẵn ngắm càng xuê.
Bồ-đề phẩm vị mang đầy túi,
Bát-nhã thanh hương chất một bề.
Lục vị thuốc mầu gồm mấy gói,
Nhất tâm gạo quý nửa nồi kê.
Ly trần sẵn có xe đưa rước,
Cõi tịnh quay lưng đã dựa kề.
Cõi tịnh quay lưng đã dựa kề,
Khách trần nhìn lại chín nồi kê.
Vinh hoa phú quý đây còn mộng,
Thanh tịnh vô vi đó trọn bề.
Ly niệm cõi chơn vừa hiện rõ,
Thanh tâm sự thế chẳng gì xuê.
Ra đi nguồn cảm lòng mê muội,
Chợt tỉnh mau mau sớm trở về.
Tỳ-kheo-ni NHƯ THANH
24-10-70 tức 25-9 Canh Tuất
Chùa Từ Nghiêm

16

Hướng Về Cực Lạc
Ðời ngũ trược, xa trông bát ngát
Gót hồng trần, lưu lạc mấy xuân
Lòng riêng luống những bâng khuâng
Cõi nào thoát kiếp trầm luân khổ phiền
Nguồn hạnh phúc hỏi miền chân thật
Nghĩ thành tâm niệm Phật là hay!
Hương nguyền một nén xa bay
Hướng về Cực lạc hôm mai khẩn cầu
Ðời dâu bể bể dâu lắm độ
Cảnh khổ đau đau khổ thêm thương
Không nương về đấng Nguyện Vương
Biết ai dắt dẫn ra đường tối tăm?
Xót thương nỗi đau về vật chất
Giết nhau vì giọt mật hư danh
Kiếp luân hồi mãi quẩn quanh
Mà ba đường ác đã thành gia cư
Giấc mơ tỉnh, bây chừ tủi thẹn!
Bước quy Tây dám hẹn ru mà?
Lầu sương lạc ánh trăng tà
Kiếp người lẩn quẩn bệnh già một bên
Ví chăng giữ lòng bền niệm Phật
Có lo gì phải mất phẩm sen!
Việc đời mặc tiếng chê khen
Cuộc đời mặc kẻ đua chen sắc tài
Ðường sanh tử sẽ bày trước mắt
Bước khổ vui dè dặt mà trông
Ðã hay lửa đỏ sen hồng
Lửa sen âu cũng do lòng tạo nên
Thôi thì gắng xây nền công đức
Thôi thì rèn niệm lực tinh chuyên
Nguyện sanh về cõi Bảo Liên
Nguyện đem Thiền Tịnh hòa duyên khắp miền
Nhắn ai đồng hội đồng thuyền!
Lánh cõi giả tìm nơi trong sáng
Học lý mầu soi rạng tinh thần
Quyết trau lòng, trọn trả thâm ân
Lẽ đâu dám nay lần mai lựa
Nơi tu viện sớm hôm nương dựa
Niệm chân kinh lọc lượt tâm trần
Lẽ thị phi đừng mãi phân vân
Niềm chánh giáo ân cần trau sửa.

-o0o-
Ghi chú:
Từ câu 1 – 9, được trích trong quyển “Niệm Phật Thập Yếu” của HT Thích Thiền Tâm.
10-16, được trích trong quyển “Pháp Môn Niệm Phật” của HT Thích Hồng Đạo.