NHỮNG TÂM HỒN YÊU THƠ CHUYẾN VIỄN DU
Kính tặng Hoà Thượng Thích Thắng Hoan để kỷ niệm

Kính dâng một tấm lòng thành
Thầy như một đám mây lành chở che
Danh lam THẮNG cảnh sơn khê
Tâm thầy HOAN hỷ bồ đề tiến tu
Thầy trò dặm thẳng viễn du
Thầy ban mưa pháp dưỡng bù tâm linh
Cỏ cây cũng nặng ân tình
Lá xanh thông mát khiến mình vui vui
Chia tay Phật tử ngậm ngùi
Các thầy thân mật bùi ngùi đạo tâm
Đạo vàng tỏa rạng uyên thâm
Bồ Đề chánh niệm vững tâm tu trì.

Chùa Liên Hoa, ngày 2.10. 1991
Quãng Nhã