Những Mẫu Chuyện Linh Ứng Quán Thế Âm

Tác giả: Hòa Thượng Thích Tịnh Từ
Diễn đọc: Huy Hồ, Đức Uy, Kim Phượng

doahong