Những Lời Khai Thị Về Pháp Môn Niệm Phật
Biên soạn: Tạng Thư Phật Học
Diễn đọc: Tạng Thư Phật Học