Những Lời Khai Thị Của Đại Sư Hám Sơn

(Trích: Đường Mây Trong Cõi Mộng)

Thích Hằng Đạt dịch
Diễn đọc: Tâm Kiến Chánh

 

 

Print Friendly, PDF & Email