Những Lời Dạy Cuối Đời Về Duy Thức Học
của Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
Quay Clip: Thiện Hạnh