Nhuận sinh

Nhuận sinh

Nhuận sinh

Từ điển Đạo Uyển


潤生; C: rùnshēng; J: nyunjō; Sự nuôi dưỡng hay “tưới tẩm” các nhiễm ô. Nuôi dưỡng các phiền não.

error: