NHƯ Ý LUÂN TÂM ẤN

Dựa theo Căn Bản Ấn lúc trướoc. Đem 2 ngó vô danh, 2 ngón út. Bên phải đè bên trái, cùng cài chéo nhau bên ngoài liền thành.

Tụng Chân Ngôn 7 biến rồi bung Ấn trên đỉnh đầu. Chân Ngôn là:

“Án, bả ná-ma chấn đá ma ni nhập-phộc la Hồng”