Như Ý Luân Căn Bản Ấn

Chắp 2 tay lại, co 2 ngón trỏ như hình báu, co 2 ngón giữa cùng dính nhau như cánh hoa sen, hợp dựng 2 ngón cái liền thành.

Tưởng Như Ý Luân Bồ Tát như ở ngay trước mắt, mỗi mỗi phân biệt rõ ràng.

Liền tụng CĂN BẢN ĐÀ LA NI 7 biến rồi bung Ấn trên đỉnh. Chân Ngôn là:

“Nẵng mô la đát nẵng đát la dạ dã

Nẵng mô A ly-dạ phộc lộ chỉ đế thấp-phộc la-dã, mạo địa tát đát-phộc dã, ma hạ tát đát phộc-dã, ma hạ ca lỗ ni ca dã.

Đất nễ-dã tha. Án chước khất khất-la ngoa để chấn đa ma ni ma hạ bả nạpminh lỗ lỗ để sắt-xá, nhập-phộc la a ca la-sái dã Hồng phán tra sa-phộc hạ”