Cakravarti-Cintāmaṇi Dhāraṇī
As-You-Will Jewel Wheel King Dharani
Như Ý Bảo Luân Vương Thần Chú

doahong

 

Phạn:

namo ratna-trayāya nama-āryāvalokiteśvarāya bodhisattvāya mahāsattvāya mahākāruṇikāya tadyathā oṃ cakra-varti cintā-maṇi mahā-padme ru ru tiṣṭhan jvala-ākarṣāya hūṃ phaṭ svāhā oṃ padma cintā-maṇi mahā-jvala hūṃ oṃ varada padme hūṃ

Phạn-Việt

nam mô, rách na tray da da, nam ma – a ri a qua lô ki te sờ qua ra da, bô đi sách toa da, ma ha sách toa da, ma ha ca ru ni ca da, ta đi a tha, ôm, chất cờ ra – qua ti, chin ta – ma ni, ma ha – bách me, ru, ru, ti sờ than, chờ qua la – a ca sa da, hùm, phạch, sờ qua ha, ôm, bách ma, chin ta – ma ni, ma ha – chờ qua la, hùm, ôm, qua ra da, bách me, hùm