Như Mây Trôi Đi

Thơ: Tịnh Nghiêm - Nghiêm Xuân Cường
Nhạc: Tịnh Nghiêm - Nghiêm Xuân Cường

doahong