NHƯ LAI XẢ BỒ TÁT CHÚ LUÂN
Soạn dịch: Huyền Thanh

 

𑖡𑖦𑖺 𑖨𑖝𑖿𑖡-𑖝𑖿𑖨𑖧𑖯𑖧
𑖡𑖦𑖾 𑖁𑖨𑖿𑖧 𑖝𑖞𑖯𑖐𑖝-𑖄𑖢𑖸𑖎𑖿𑖬 𑖤𑖺𑖠𑖰𑖭𑖝𑖿𑖪𑖯𑖧 𑖌𑖼_ 𑖦𑖮𑖯-𑖄𑖢𑖸𑖎𑖿𑖬 𑖭𑖿𑖣𑖨

NAMO RATNA-TRAYĀYA
NAMAḤ ĀRYA TATHĀGATA-UPEKṢA BODHISATVĀYA OṂ_ MAHĀ-UPEKṢA SPHARA

Như Lai Xả Bồ Tát có tên Phạn là: Tathāgata-upekṣa, dịch âm là Đát Tha Nga Đa Ô Bế Khất Tẩy. Tôn này biểu thị cho Đức đặc biệt của Tâm Xả Vô Lượng trong 4 Tâm Vô Lượng của Đức Phật.

Tiếp nên nhập vào Xả Vô Lượng Tâm Tam Ma Địa Trí. Dùng Tâm bình đẳng duyên khắp tất cả Hữu Tình sinh theo bốn cách trong sáu nẻo. Đều lìa Ngã (Ātman), Ngã Sở (Mama-kāra), lìa Uẩn (Skandha), Giới (Dhātu), với lìa Năng Thủ (Grāhaka), Sở Thủ (Grāhya), bình đẳng nơi Pháp, Tâm vốn chẳng sinh, Tính Tướng đều trống rỗng (Śùūya:Không). Dùng sức Công Đức tu ba Mật của Ta, nguyện cho tất cả Hữu Tình ngang đồng với Hư Không Khố Bồ Tát (Gagana-garja-bodhisatva hay Ākāśa- garja-bodhisatva).

Quán như vậy xong, liền tụng  Đại Xả Tam Ma Địa Chân Ngôn  là:

𑖌𑖼 – 𑖦𑖮𑖯-𑖄𑖢𑖸𑖎𑖿𑖬 𑖭𑖿𑖣𑖨

*)OṂ – MAHĀ-UPEKṢA SPHARA

_Ý nghĩa của Chú Luân này là:

NAMO  RATNA-TRAYĀYA: Quy mệnh Tam  Bảo

NAMAḤ   ĀRYA  TATHĀGATA-UPEKṢA  BODHISATVĀYA:  Kính  lễ Thánh

Như Lai Xả Bồ Tát

OṂ_ MAHĀ-UPEKṢA  SPHARA: Hỡi Đại Xả hãy vòng khắp mọi  nơi