NHƯ LAI TỪ BỒ TÁT CHÚ LUÂN
Soạn dịch: Huyền Thanh

 

𑖡𑖦𑖺 𑖨𑖝𑖿𑖡-𑖝𑖿𑖨𑖧𑖯𑖧
𑖡𑖦𑖾 𑖁𑖨𑖿𑖧 𑖝𑖞𑖯𑖐𑖝-𑖦𑖹𑖝𑖿𑖨𑖱 𑖤𑖺𑖠𑖰𑖭𑖝𑖿𑖪𑖯𑖧 𑖌𑖼_ 𑖦𑖮𑖯-𑖦𑖹𑖝𑖿𑖨𑖸𑖧 𑖭𑖿𑖣𑖨

NAMO RATNA-TRAYĀYA
NAMAḤ ĀRYA TATHĀGATA-MAITRĪ BODHISATVĀYA OṂ_ MAHĀ-MAITREYA SPHARA

Như Lai Từ Bồ Tát có tên Phạn là Tathāgata-matrī, dịch âm là Đát Tha Nga Đa Muội Để Lợi. Tôn này biểu thị cho Tâm Từ Vô Lượng trong 4 Tâm Vô Lượng của Đức Phật.

Thoạt tiên, nhập vào Từ Vô Lượng Tâm Định. Đem Tâm thương lo trong sạch (ân tịnh) duyên khắp tất cả Hữu Tình sinh theo bốn cách trong sáu nẻo đều đầy đủ Như Lai Tạng (Tathāgata-garbha), sẵn có ba loại Thân Khẩu Ý Kim Cương. Dùng sức Công Đức tu ba Mật (Tri-guhya) của Ta, nguyện cho tất cả Hữu tình ngang đồng với Phổ Hiền Bồ Tát  (Samanta-bhadra-bodhisatva).

Quán như vậy xong, liền tụng Đại Từ Tam Ma Địa Chân Ngôn là:

𑖌𑖼_ 𑖦𑖮𑖯-𑖦𑖹𑖝𑖿𑖨𑖸𑖧 𑖭𑖿𑖣𑖨

OṂ_ MAHĀ-MAITREYA SPHARA

_Ý nghĩa của Chú Luân này là:

NAMO  RATNA-TRAYĀYA: Quy mệnh Tam  Bảo

NAMAḤ   ĀRYA  TATHĀGATA-MAITRĪ  BODHISATVĀYA:  Kính  lễ  Thánh

Như Lai Từ Bồ Tát

OṂ_ MAHĀ-MAITREYA  SPHARA: Hỡi Đại Từ hãy vòng khắp mọi  nơi