Như Lai Tâm Ấn

Duỗi Hỏa Luân ( Ngón giữa ) rồi hơi co lại. Đây là Như Lai Tâm Ấn.

Chân Ngôn ấy là :

Nam ma tam mạn đa bột đà nẫm. Nhưỡng nộ ôn bà phộc, sa ha

* ) NAMAH SAMANTA BUDDHÀNÀM_ JNÀNA UDBHAVA _SVÀHÀ