NHƯ LAI HỶ BỒ TÁT CHÚ LUÂN
Soạn dịch: Huyền Thanh

 

𑖡𑖦𑖺 𑖨𑖝𑖿𑖡-𑖝𑖿𑖨𑖧𑖯𑖧
𑖡𑖦𑖾 𑖁𑖨𑖿𑖧 𑖝𑖞𑖯𑖐𑖝-𑖦𑖲𑖟𑖰𑖝𑖯 𑖤𑖺𑖠𑖰𑖭𑖝𑖿𑖪𑖯𑖧 𑖌𑖼 –𑖫𑖲𑖟𑖿𑖠 𑖢𑖿𑖨𑖦𑖲𑖟𑖰𑖝 𑖭𑖿𑖣𑖨

NAMO RATNA-TRAYĀYA
NAMAḤ ĀRYA TATHĀGATA-MUDITĀ BODHISATVĀYA OṂ –ŚUDDHA PRAMUDITA SPHARA

Như Lai Hỷ Bồ Tát có tên Phạn là Tathāgata-muditā, dịch âm là Đát Tha Nga Đa Mẫu Nĩ Đa. Tôn này biểu thị cho Đức đặc biệt của Tâm Hỷ Vô Lượng trong 4 Tâm Vô Lượng của Đức Phật.

Tiếp nên nhập vào Hỷ Vô Lượng Tâm Tam Ma Địa Trí. Dùng Tâm thanh tịnh duyên khắp tất cả Hữu Tình sinh theo bốn cách trong sáu nẻo, xưa nay thanh tịnh giống như sự trong sạch của Tự Tính chẳng nhiễm bụi bên ngoài (Khách Trần) của hoa   sen.

Dùng sức  Công  Đức  tu ba  Mật của  Ta,  nguyện  cho tất cả Hữu  Tình ngang  đồng với

Quán Tự Tại Bồ Tát  (Avalokiteśvara-bodhisatva).

Quán như vậy xong, liền tụng Đại Hỷ Tam Ma Địa Chân Ngôn là:

𑖌𑖼 –𑖫𑖲𑖟𑖿𑖠  𑖢𑖿𑖨𑖦𑖲𑖟𑖰𑖝 𑖭𑖿𑖣𑖨

*)OṂ –ŚUDDHA  PRAMUDITA SPHARA

_Ý nghĩa của Chú Luân này là:

NAMO  RATNA-TRAYĀYA: Quy mệnh Tam  Bảo

NAMAḤ   ĀRYA  TATHĀGATA-MUDITĀ  BODHISATVĀYA:  Kính  lễ Thánh

Như Lai Hỷ Bồ Tát

OṂ_ ŚUDDHA-PRAMUDITA SPHARA: Hỡi sự vui vẻ thanh tịnh hãy vòng khắp mọi nơi