Như Lai Bộ Tam Ma Gia Khế

_ Người tu Du Già liền lấy hương xoa bôi (Gandha: đồ hương) xoa bôi hai bàn tay rồi chắp lại để ngang trái tim, liền kết Như Lai Bộ Tam Ma Gia Khế: chắp tay như hoa sen chưa nở, liền đem Tiến Lực (2 ngón trỏ) phụ lóng trên của Nhẫn Nguyện (2 ngón giữa), co Thiền Trí (2 ngón cái) phụ bên cạnh Tiến Lực (2 ngón trỏ)

Kết thành Ấn xong, tụng Chân Ngôn, nhập vào Du Già Tác Ý Quán:“Tất cả Như Lai tràn đầy khắp hư không, nguyện gia trì cho con”

Lại tưởng từ Ấn tuôn ra vô lượng ánh sáng chiến chạm tất cả Hữu Tình không sót một ai, mau chứng Chân Như bình đẳng. Dùng Phật Tam Muội Gia Khế này mau chứng Du Già, nguyện cho tất cả Hữu Tình chứng được Đại Bồ Đề cứu cánh Liền tụng Chân Ngôn là :

“Nẵng mạc tam mạn đa một đà nam. Án, đát tha nghiệt đố nạp-bà phộc dã, sa-phộc hạ”

Do tụng Chân Ngôn này với kết Ấn tác ý, ắt ngang đồng với tất cả Như Lai, sẽ được đầy đủ 32 Tướng với Vô Kiến Đỉnh Tướng và viên mãn ba Thân (Pháp Thân, Báo Thân, Hoá Thân). Đem Ấn này đặt trên đỉnh đầu rồi tùy tiện giải tán.