Nho

Từ điển Đạo Uyển


儒; C: rú; J: ju; Có các nghĩa sau: 1. Học giả, giới trí thức (Nho sĩ); 2. Yếu, mềm; 3. Người theo đạo Khổng, Nho giáo.