NHIẾP NHĨ CĂN NIỆM PHẬT
Thuyết giảng: Tỳ Kheo Thích Chân Hiếu