Nhiễm số

Từ điển Đạo Uyển


染數; C: rănshŭ; J: zenshu; Thói quen nhiễm ô. Tập khí ô nhiễm.