Nhiễm phẩm

Từ điển Đạo Uyển


染品; C: rănpǐn; J: zenbon; Hạng bị ô nhiễm, ngược với hạng thanh tịnh (thanh tịnh phẩm 清淨品).