Nhị tư lương

Từ điển Đạo Uyển


二資糧 (粮); C: èrzīliáng; J: nishiryō; Hai loại lương thực thiết yếu cho con đường đến giác ngộ, phải được tích tập sớm qua các công hạnh Phúc đức (福徳) và Trí huệ (智慧). Còn được gọi tắt là Phúc trí (福智).