nhị thị

Phật Quang Đại Từ Điển

(二氏) Hai họ. Chỉ cho đức Thích ca và ngài Lão tử, tức Phật gia và Đạo gia.