nhị thập lực

Phật Quang Đại Từ Điển

(二十力) Chỉ cho 20 thứ lực dụng của Bồ tát. Kinh Vô lượng thọ quyển hạ nêu ra 20 thứ lực dụng của Bồ tát ở cõi Tịnh độ cực lạc như sau: – Nhân lực: Sức thiện căn ở đời quá khứ.- Duyên lực: Thiện tri thức ở hiện tại. – Ý lực: Sức tư duy. – Nguyện lực: Do tư duy mà sinh khởi tâm bồ đề. – Phương tiện lực: Phương tiện gia hạnh. – Thường lực: Phương tiện gia hạnh và vô gián tu. – Thiện lực: Tu hành thiện pháp. – Định lực và tuệ lực: Từ gia hạnh hướng tới Chỉ quán song tu của Chính tu. – Đa văn lực: Sức hiểu rộng nghe nhiều về kinh pháp. – Thí lực, Giới lực, Nhẫn nhục lực, Tinh tiến lực, Thiền định lực, Trí tuệ lực: Do sức hiểu rộng nghe nhiều mà khởi tâm tu hành Lục độ. – Chính niệm lực: Niệm xả bỏ chấp tướng. – Chính quán lực: Trừ tạp loạn chứng thuần chân. – Chư thông minh lực: Lực dụng của lục thông, tam minh. – Như pháp điều phục chư chúng sinh lực: Có đại dụng của hạnh hóa tha. [X. Quán vô lượng thọ kinh liên nghĩa thuật tán văn (Cảnh hưng)].