Nhị Thập Bát Tú Ấn 

 

Chắp 2 tay lại giữa rỗng (Hư Tâm Hợp Chưởng). 2 Hỏa (2 ngón giữa) cùng cài chéo nhau bên ngoài, 2 Không (2 ngón cái) cũng cài chéo nhau.

Chân Ngôn là :

“Nhược khất-sai đát-la niết tô na nễ duệ, sa phộc ha” 

OM _ NAKSATRA NIRJA DANIYE _ SVÀHÀ