Nhị phiền não

Từ điển Đạo Uyển


二煩惱; C: èr fánnăo; J: nibonnō; Hai dạng phiền não. Theo kinh Thắng Man (勝鬘經; s: śrīmālā-sūtra) thì đây là Trú (住) phiền não và Khởi (起) phiền não. Có 4 Trú phiền não và có vô số Khởi phiền não.