Nhị nghiệp

Từ điển Đạo Uyển


二業; C: èryè; J: nigō; Hai loại nghiệp báo: 1. Mãn nghiệp (滿業) và Dẫn nghiệp (引業); 2. Thiện nghiệp (引業) và Ác nghiệp (惡業).