Nhị ngã kiến

Nhị ngã kiến

Nhị ngã kiến

Từ điển Đạo Uyển


二我見; C: èrwǒ jiàn; J: nigaken; Hai quan niệm về Tự ngã. Tin rằng có sự hiện hữu của cái ta chủ thể (ngã 我) và khách thể (pháp 法).

error: