Nhị lợi hạnh

Từ điển Đạo Uyển


二利行; C: èrlì xíng; J: nirigyō; Pháp tu đạt đến hai lợi ích: Tự lợi và lợi tha (自利利他).