Nhị huệ

Từ điển Đạo Uyển


二慧 (惠); C: èrhuì; J: nie; Hai loại trí tuệ, Văn tư 聞思.