Nhị diệt

Nhị diệt

Từ điển Đạo Uyển


二滅; C: èrmiè; J: nimetsu; Hai pháp tịch diệt, đó là: 1. Trạch diệt (pháp tịch diệt nhờ vào công phu giản trạch qua thiền định); 2. Phi trạch diệt (pháp tịch diệt tùy thuận thể tính thanh tịnh của chân như, không nhờ công phu giản trạch qua thiền định).

error: