Nhất Viên

Từ điển Đạo Uyển


一圓; J: ichien; Vô Trụ Ðạo Hiểu