Nhất vị

Nhất vị

Nhất vị

Từ điển Đạo Uyển


一味; C: yīwèi; J: ichimi; S: eka-rasa. “Chỉ có một (mùi) vị duy nhất,” sự đồng nhất của tất cả những hiện hữu. Thuật ngữ này xuất xứ từ ẩn dụ đại dương, tất cả các biển chỉ có một vị mặn duy nhất.

error: