Nhất tướng

Nhất tướng

Nhất tướng

Từ điển Đạo Uyển


一相; C: yīxiāng; J: issō; S: eka-lakṣaṇa. “Nhất thể”; tính chất không thay đổi, đồng dạng. Tuyệt đối bình đẳng, không phân biệt cũng chẳng đối lập. Thể của Chân như.

error: