Nhất thiết trí

Nhất thiết trí

Nhất thiết trí

Từ điển Đạo Uyển


一切智; C: yīqiè zhì; J: issaichi; S: sarvajñatā, sarvākārajñatā; Trí toàn vẹn, “hiểu biết tất cả”; chỉ trí huệ của một vị Phật, là điểm quan trọng, tiêu biểu nhất của một bậc Chính đẳng chính giác. Theo quan điểm Tiểu thừa thì Nhất thiết trí được hiểu là mọi hiểu biết đưa đến giải thoát. Còn Ðại thừa cho rằng Nhất thiết trí là trí huệ hiểu biết tất cả các Pháp và thể tính thật sự của nó là Không. Trí này hay được xem là đồng nghĩa với Bát-nhã (s: prajñā). Còn gọi là Phật trí (佛智, theo Pháp Hoa kinh 法華經).

error: