Nhất thiết Phật hội

Nhất thiết Phật hội

Từ điển Đạo Uyển


一切佛會; C: yīqiē fóhuì; J: issai butsue; Pháp hội của tất cả những vị Phật. Thuật ngữ để gọi hai Man-đa-la Thai tạng giới (胎臓界; s: garbhadhātu-maṇḍala) và Kim Cương giới (金剛界; s: vajradhātu-maṇḍala; theo Thập địa kinh luận 十地經論).

Related posts

error: