Nhất Thiết Như Lai Thọ Mạng Đà Ra Ni

Đát nể gỉ tha, giả lê, giả lã, giả lê, vỉ nô chi tát phạ, tát để, khể chiết ngật lảng, nghiệt nẩm, bát ra, xá mản đô, tát phạ lộ, nga tát phạ nẩm, a nô lai, cu nô lai, ma ha no lai, giả mê giả mê, hệ mạ nghiểu rí, hệ mạ sản ni hệ mạ thi khí, kiêu ra ví, kiêu ra thoan, hệ cu ra vi,cu ra lê, cu mạ để, vi xá mạ ní mạ ní, thú thú tì, phạ a giả lê, dỉ giả lê, mạ vỉ l3m mạ, hộ mộ, hộ mộ, án phạ rạ, dụ lệ, tát phạ hạ.