Nhất thiết Như Lai nhãn sắc như minh chiếu tam-ma-địa

Nhất thiết Như Lai nhãn sắc như minh chiếu tam-ma-địa

Từ điển Đạo Uyển


一切如來眼色如明照三摩地; C: yīqiē rúlái yănsè rúmíng zhào sānmódì; J: issai nyorai genshiki nyomyō shō sanmaji; Một dạng định của Phật Đại Nhật, trong đó ánh sáng từ mắt của ngài phóng ra từng luồng hào quang. Do công đức của định nầy, Phật Đại Nhật chính thức tuyên thuyết “chân ngữ” thâu nhiếp hết tất cả các nguyên lí và tu tập các công hạnh (theo Du-kì kinh 瑜祇經).

Related posts

error: