Nhất Thiết Như Lai Bách Tự Ấn

“Án, bát ná-ma tát đát-phộc tam ma gia, ma nỗ bá la gia. Bát ná-ma tát đát-phộc, để-vĩ nỗ ba , để sắt-xá, niết-lý trạc minh bá phộc. Tô đổ sái-dụ minh bà phộc. A nỗ la kết-đổ minh bá phộc. Tô báo sái-dụ minh bá phộc. Tát phộc tất địa minh bát-la dã xa. Tát bà yết ma tô giả minh, chất đa, thất-lợi dược, câu lô hồng. Ha ha ha ha hộ. Bạc già phạm, tát bà đát tha nga đa, bát ná-ma, mãng minh muộn già. Bát ná-mê bà phộc. Ma ha tam ma dã, tát đát-phộc, ác”