Nhất thiết hạnh (hành)

Nhất thiết hạnh (hành)

Nhất thiết hạnh (hành)

Từ điển Đạo Uyển


一切行; C: yīqiēxíng; J: issaigyō; Tất cả các sự tạo tác, các hoạt động (của thân, khẩu, ý). Tất cả mọi những hiện tượng. Tất cả các sự chức năng (theo Du-già luận 瑜伽論).

error: